SARAR OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN TEMİNİ, İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

1- GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR

İş bu metin, Sarar Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARAR olarak ifade edilecektir)’nin “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nIn 10 ncu maddesi kapsamında, “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2- VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER


Veri Sorumlusunun;

Unvanı : Sarar Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mersis Numarası : 0-7450-0278-1200017
Adresi : Gündoğdu Mh. Cumhuriyet Bulvarı No: 199 Odunpazarı – ESKİŞEHİR
Telefonu : +90 222 227 55 55
Fax : +90 222 217 30 91
E-posta adresi : kvkk@sarar.com
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : sararotomotiv@hs03.kep.tr

3- İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

SARAR tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yasal mevzuat kapsamında yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler, ilgili kişinin;

* Kimlik bilgileri,ikamegah adresleri,pasaport bilgileri,iletişim bilgileri, banka hesap bilgileri,bordro bilgileri,iş sağlığı ve güvenlik bilgileri,arabuluculuk başvuru formları,güncel personel raporu, periyodik muayene formu,

* İşe giriş-çıkış bilgileri, mesai giriş-çıkış bilgileri izin formları, özgeçmiş bilgileri, çalıştığı bölüm,görev ve ünvan bilgileri, performans bilgileri,istihbarat bilgileri,IP bilgileri,sabıka kaydı,sendika bilgileri,

* Yazışmalar,ihtar bilgileri,uyarılar,savunma yazıları,disiplin tutanakları,

* Aile bireyleri hakkında bilgileri,sağlık bilgileri,engellilik durumları,

* Trafik cezaları, haklarında görülen ve işyerine yansıyan hukuk/ceza dava ve icra takipleri bilgileri,

* Kamera görüntü ve ses kayıtlarıdır.

4- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

SARAR, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar;

* Başta İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Vergi Kanunu olmak üzere yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

* Çalışma şartlarının iyileştirilmesi, iş kazaların tespitinin yapılması,puantajların hesaplanması, sendikal kesintilerin gerçekleştirilmesi ve sendikal hakların sağlanması, kıdem,ihbar gibi işçilik alacakların hesaplanması,BES kesintilerinin yapılması,personel istihdam teşviklerinden faydanılması, izin ve devamsızlık süreçlerinin yürütülmesi,

* Çalışanların performanslarının ve verimliliğin arttırılması, internet erişiminin sağlanması,tanımlı cihazların takibinin yapılması,taşımacılığın sağlanması

* Uyuşmazlıkların çözümünün sağlanması,işe uygunluğunun denetlenmesi,

* Şirket içi mal ve can güvenliğin sağlanması,acil durumlarda müdahale yapılabilmesi, verimliliğin arttırılmasıdır.

5- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AKTARMA AMACI

SARAR, veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere KVKK ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere İşKur,OSGB, Sosyal Güvenlik Kurumu, özel sigorta şirketleri, kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, SARAR’ın yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, işbirliği yapılan program ortağı/çözüm ortağı kurum ve kuruluşlara, danışmanlık ve bağımsız denetim hizmeti alınan firmalara, yasal zorunluluklar nedeniyle; yasal zorunluluk olmasa dahi 4.madde kapsamındaki amaçları gerçekleştirebilmek için 3. Kişi ve kurumlara, ilgili kişinin KVKK kapsamındaki haklarının saklı kalması koşuluyla, kişisel verileri aktarabilecektir.

6- KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, KVKK’nın 5.ve 6.maddelerine dayanılarak yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda doğrudan veri sahibinin kendisinden elden ve/veya elektronik postası ile, başvuru formu ile,kamera kayıt sistemleri ile çözüm ortağı kurum ve kuruluşlar ile bunlarla sınırlı olmamak üzere edinilen verinin edinme amacına göre dolaylı yollardan da temin edilebilmektedir.

7- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

* Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

* Kişisel verilerle ilgili düzeltme, silinme veya yok edilmeye ilişkin değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


SARAR OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN TEMİNİ, İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

1- GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR

İş bu metin, Sarar Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARAR olarak ifade edilecektir)’nin “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nın 10 ncu maddesi kapsamında, “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır

2- VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Veri Sorumlusunun;

Unvanı : Sarar Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mersis Numarası : 0745002781200017
Adresi : Gündoğdu Mh. Cumhuriyet Bulvarı No: 199 Odunpazarı – ESKİŞEHİR
Telefonu : +90 222 227 55 55
Fax : +90 222 217 30 91
E-posta adresi : kvkk@sarar.com
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : sararotomotiv@hs03.kep.tr

3- İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

SARAR tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yasal mevzuat kapsamında yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler, ilgili kişinin;

*Kimlik bilgileri,ikametgah adresleri,iletişim bilgileri,eğitim bilgileri,askerlik bilgileri,sağlık bilgileri,kan bilgileri,

* Özgeçmiş bilgileri, askerlik durumu,referans bilgileri,işten ayrılma sebepleri,seyahat bilgileri,sigara kullanım bilgileri,

* Yabancı dil, bilgisayar bilgileri,sertifikalar, sabıka kaydı,

* Kamera görüntü ve ses kayıtlarıdır.

4- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

SARAR, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar;

* İş koşulları için gerekli eğitim, nitelik ve becerilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,

* Çalışan adayının başvurusunun pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,

* Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için görüşülmesi,

* İletişimin sağlanması,

* Başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda sonraki dönemlerde ortaya çıkabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,

* Ücret bilgilerinin belirlenmesi,

* Şirket içi mal ve can güvenliğin sağlanması, acil durumlarda müdahale yapılabilmesi, verimliliğin arttırılmasıdır.

5- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AKTARMA AMACI

SARAR, veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere KVKK ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere İşKur, Sosyal Güvenlik Kurumu, kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, SARAR’ın yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, işbirliği yapılan program ortağı/çözüm ortağı kurum ve kuruluşlara, danışmanlık ve bağımsız denetim hizmeti alınan firmalara, yasal zorunluluklar nedeniyle; yasal zorunluluk olmasa dahi 4.madde kapsamındaki amaçları gerçekleştirebilmek için 3. Kişi ve kurumlara, ilgili kişinin KVKK kapsamındaki haklarının saklı kalması koşuluyla aktarabilecektir.

6- KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, KVKK’nın 5.ve 6.maddelerine dayanılarak yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda doğrudan veri sahibinin kendisinden elden ve/veya elektronik postası ile, İş-Kur ilanları,yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve başvuru sahibi tarafından doldurulan formlarla,kamera kayıt sistemleri ile SARAR’ın çalıştığı istihdam ve danışmanlık şirketi çözüm ortağı kurum ve kuruluşlar ile bunlarla sınırlı olmamak üzere edinilen verinin edinme amacına göre dolaylı yollardan da temin edilebilmektedir.

7- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

* Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

* Kişisel verilerle ilgili düzeltme, silinme veya yok edilmeye ilişkin değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

SARAR OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN TEMİNİ, İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

1- GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR

İş bu metin, Sarar Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARAR olarak ifade edilecektir)’nin “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nın 10 ncu maddesi kapsamında, “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2- VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Veri Sorumlusunun;

Unvanı : Sarar Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mersis Numarası : 0745002781200017
Adresi : Gündoğdu Mh. Cumhuriyet Bulvarı No: 199 Odunpazarı – ESKİŞEHİR
Telefonu : +90 222 227 55 55
Fax : +90 222 217 30 91
E-posta adresi : kvkk@sarar.com
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : sararotomotiv@hs03.kep.tr

3- İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

SARAR tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yasal mevzuat kapsamında yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler, ilgili kişinin;

* Kimlik bilgileri,iletişim bilgileri, finansal bilgiler, vergi bilgileri,banka hesap bilgileri , akaryakıt cari hesap sözleşmeleri,

* Giriş çıkış bilgileri, yazışmalar,  Araç bilgileri,ihtar bilgileri,kaza bilgileri, kaza tespit tutanakları,

* Kamera görüntü ve ses kayıtlarıdır.

4- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

SARAR, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar;

* Araçlar hakkında tanıtım yapılması, deneme sürüşünün organize edilmesi,araç, yedek parça ve aksesuar satışının yapılması,finansman şartlarının belirlenmesi, tahsilatların yapılması,tramer sorgulaması,potansiyel alıcılarla irtibata geçilmesi,

* Araç satış sonrası destek,bakım,onarım,sigorta işlemlerinin yürütülmesi,

* Müşteri memnumiyetinin sağlanması, indirim ve kampanyaların bildirilmesi,iletişim sağlanması,

* Başta Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Vergi Kanunu olmak üzere yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

* Şirket içi mal ve can güvenliğin sağlanması,acil durumlarda müdahale yapılabilmesi, verimliliğin arttırılmasıdır.

5- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AKTARMA AMACI

SARAR, veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere KVKK ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere SARAR’ın yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, işbirliği yapılan program ortağı/çözüm ortağı kurum ve kuruluşlara,mutabakatname firmasına,YMMM’ye, danışmanlık ve bağımsız denetim hizmeti alınan firmalara, yasal zorunluluklar nedeniyle; yasal zorunluluk olmasa dahi 4.madde kapsamındaki amaçları gerçekleştirebilmek için 3. Kişi ve kurumlara, ilgili kişinin KVKK kapsamındaki haklarının saklı kalması koşuluyla, kişisel verileri aktarabilecektir.

6- KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, KVKK’nın 5.ve 6.maddelerine dayanılarak yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda doğrudan veri sahibinin kendisinden sözlü olarak, elden ve/veya elektronik postası ile, yazılı formu ile,kamera kayıt sistemleri ile temin edilebilmektedir.

7- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

* Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

* Kişisel verilerle ilgili düzeltme, silinme veya yok edilmeye ilişkin değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

SARAR OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN TEMİNİ, İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

1- GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR

İş bu metin, Sarar Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARAR olarak ifade edilecektir)’nin “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nın 10 ncu maddesi kapsamında, “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2- VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Veri Sorumlusunun;

Unvanı : Sarar Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mersis Numarası : 0-7450-0278-1200017
Adresi : Gündoğdu Mh. Cumhuriyet Bulvarı No: 199 Odunpazarı – ESKİŞEHİR
Telefonu : +90 222 227 55 55
Fax : +90 222 217 30 91
E-posta adresi : kvkk@sarar.com
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : sararotomotiv@hs03.kep.tr

3- İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

SARAR tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yasal mevzuat kapsamında yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler, ilgili kişinin;

* Kimlik bilgileri, fatura bilgileri,irsaliye bilgileri,finansal bilgileri,vergi bilgileri,cari kart formu, tedarikçi listeleri,

* Eğitim bilgileri, sağlık bilgileri,ustalık belge bilgileri,alkol ve sigara kullanım bilgileri,

* Kamera görüntü ve ses kayıtlarıdır.

4- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

SARAR, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar;

Finansal işlemleri kayıt altına alınması ve muhasebeleştirilmesi,beyannamlerin verilmesi,

* Ödemelerin gerçekleştirilmesi,

* Cari kartın açılması ve siparişin verilmesi,  Tedarikçinin ürün/himzet devamlılığı ve kalitenin sağlanması,

* Çalışacak tedarikçi çalışanının sağlık uygunluğunun denetlenmesi,

* Rezervasyon ve seyahatlerin gerçekleştirilmesi,

* Şirket içi mal ve can güvenliğin sağlanması, acil durumlarda müdahale yapılabilmesidir.

5- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AKTARMA AMACI

SARAR, veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere KVKK ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, mutabakat firmasına, Prodeaya bunlarla sınırlı olmamak üzere SARAR’ın yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, işbirliği yapılan program ortağı/çözüm ortağı kurum ve kuruluşlara, danışmanlık ve bağımsız denetim hizmeti alınan firmalara, yasal zorunluluklar nedeniyle; yasal zorunluluk olmasa dahi 4.madde kapsamındaki amaçları gerçekleştirebilmek için 3. Kişi ve kurumlara, ilgili kişinin KVKK kapsamındaki haklarının saklı kalması koşuluyla, kişisel verileri aktarabilecektir.

6- KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, KVKK’nın 5.ve 6.maddelerine dayanılarak yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda doğrudan tedarikçi yetkilisi/çalışanı tarafından elden verdiği fatura ile form ile elektronik postası ile kamera kayıt sistemleri ile temin edilebilmektedir.

7- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

* Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

* Kişisel verilerle ilgili düzeltme, silinme veya yok edilmeye ilişkin değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

SARAR OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN TEMİNİ, İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

1- GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR

İş bu metin, Sarar Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARAR olarak ifade edilecektir)’nin “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nın 10 ncu maddesi kapsamında, “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2- VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Veri Sorumlusunun;

Unvanı : Sarar Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mersis Numarası : 0-7450-0278-1200017
Adresi : Gündoğdu Mh. Cumhuriyet Bulvarı No: 199 Odunpazarı – ESKİŞEHİR
Telefonu : +90 222 227 55 55
Fax : +90 222 217 30 91
E-posta adresi : kvkk@sarar.com
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : sararotomotiv@hs03.kep.tr

3- İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

SARAR tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yasal mevzuat kapsamında yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler, ilgili kişinin;

* Kimlik bilgileri,iletişim bilgileri,IP adresleri,

* Giriş-çıkış bilgileri, araç kayıtları ( plaka vs)

* Görüştüğü kişi ve bölüm bilgileri,

* Bağlı olduğu kurum/şirket bilgileri,

* Kamera görüntü ve ses kayıtlarıdır.

4- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

SARAR, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar;

* Şirket içi mal ve can güvenliğin sağlanması,acil durumlarda müdahale yapılabilmesi,

* İnternet erişiminin sağlanması,randevu ve görüşmelerin sağlanması,

* İş işleyişinin takibinin sağlanmasıdır.

5- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AKTARMA AMACI

SARAR, veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere KVKK ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere özel sigorta şirketleri, kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, SARAR’ın yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, işbirliği yapılan program ortağı/çözüm ortağı kurum ve kuruluşlara, yasal zorunluluklar nedeniyle; yasal zorunluluk olmasa dahi 4.madde kapsamındaki amaçları gerçekleştirebilmek için 3. Kişi ve kurumlara, ilgili kişinin KVKK kapsamındaki haklarının saklı kalması koşuluyla, kişisel verileri aktarabilecektir.

6- KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, KVKK’nın 5.ve 6.maddelerine dayanılarak yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda doğrudan veri sahibi tarafından sözlü olarak ve/veya elektronik posta ile kamera kayıt sistemleri ile temin edilebilmektedir.

7- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

* Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

* Kişisel verilerle ilgili düzeltme, silinme veya yok edilmeye ilişkin değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

SARAR OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

1- GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR

İş bu bilgilendirme metni, Sarar Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm San. Tic. A.Ş. (Sarar) olarak ifade edilecektir)’nin “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun)’nun 10 ncu maddesi kapsamında, şirket içi lokasyonlar gerçekleştirilen kamera kayıt sistemleri hakkında “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme metninde yer alan aşağıdaki terimlerin anlamları, 6698 Sayılı Kanun, bu Kanuna ilişkin çıkarılan Yönetmelikler ve Tebliğlerde belirtilen tanımları ifade etmekte olup aşağıdaki şekildedir.

2- VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Sarar, Türkiye’de yerleşik, tüzel kişiliği olan bir sermaye şirketi olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Veri sorumlusu olarak Sarar hakkında bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir.

Veri Sorumlusunun;

Unvanı : Sarar Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mersis Numarası : 0-7450-0278-1200017
Adresi : Gündoğdu Mh. Cumhuriyet Bulvarı No: 199 Odunpazarı – ESKİŞEHİR
Telefonu : +90 222 227 55 55
Fax : +90 222 217 30 91
E-posta adresi : kvkk@sarar.com
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : sararotomotiv@hs03.kep.tr

3- VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Sarar, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişilere hangi verilerin, ne amaçla işleneceği, nasıl toplandığı, kimlere aktarılabileceği, verisi aktarılan kişinin haklarının ne olduğu başta olmak üzere Kanunun emretmiş olduğu tüm yükümlülükleri yerine getirecek olup işbu verileri güvenli şekilde saklayacaktır.

4- İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

Sarar tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir. Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler;

* İşyeri içerisinde belli lokasyonlarda bulunan sesli ve/veya görüntülü kamera kayıtları

5- KAMERA KAYITLARININ ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ

Kamera kaydı işyeri içerisinde belli lokasyonlarında bulunan kameralar ile 7 gün 24 saat süre ile temin edilebilmektedir.

6- KAMERA KAYITLARININ İŞLENME AMACI

Sarar, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar;

* İşyeri içi can ve mal güvenliğin sağlanması, bina ve tesislere yapılan giriş ve çıkışların kontrol edilebilmesi,

* Verimliliğinin arttırılması,tasarrufun sağlanması,

* İşyeri ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, ticari, teknik güvenliğinin sağlanması,

* İş ilişkisinin ispatlanması, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi ‘dir.

7- KAMERA KAYITLARININ AKTARIMI VE KORUNMASI

Sarar, veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri iş ortakları ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilecektir.

Görüntülere yalnızca yetkili kişilerin bilgisayarlarından ulaşılabilmektedir.

Verilerin korunması amacıyla gerekli tüm teknik önlemler alınmaktadır.

8- KAMERA KAYITLARININ SAKLANMA SÜRESİ

Kamera kayıtları 7-10 gün süre ile saklanmaktadır.

9- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

* Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

* Kişisel verilerle ilgili değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

10- VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerine ilişkin olarak Sarar’a başvurabilir. İlgili kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir. Sarar, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 7’nci maddesinde belirtilen tutarda ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

11- DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER

İş bu bilgilendirme metni, 6698 sayılı Kanun ve söz konusu Kanun kapsamında yayınlanmış olan Yönetmelik ve Tebliğler ile Sarar’ın kişisel veri işleme amaç ve politikaları kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Sarar’ın kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bilgilendirme metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.Bilgilendirme Metinlerinin en güncel haline https://group.sarar.com/aydinlatma-metinleri-ve-basvuru-formlari/ adresinden,

KVVK kapsamında başvuru formumuza https://sarar.com/app/uploads/sites/2/2019/10/Basvuru-Formu-SARAR-OTOMOTIV.pdf adresinden ulaşılabilecektir.